شبیه سازی ایرفویلها

بدست آوردن زاویه حمله بحرانی (critical angle of attack) در فلوئنت
1393/06/15 بدون نظر ANSYS FLUENT PORTFOLIO
هدف این پروژه بدست آوردن زاویه حمله بحرانی (critical angle of attack) می باشد. در جریان روی ایر فویل با افزایش زاویه حمله ضریب لیفت افزایش می باید. این افزایش لیفت تا جائی ادامه دارد که جدایش جریان روی ایرفویل به نزدیک لبه مقدم می رسد. از این به ...
ادامه مطلب
logo-samandehi